Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Planprogrammet för stationsområdet till kommunfullmäktige

11 oktober 2017

Den 11 oktober antog kommunstyrelsen planprogrammet, parkeringsstrategin och värdeplanen för Stationsområdet. Nu ska kommunfullmäktige ta ställning i ärendet i slutet av månaden. När samtliga formella beslut är fattade kommer planprogrammet ligga till grund för kommande detaljplaner i Stationsområdet.

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över Stationsområdets utveckling för att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området. Planprogrammet prövar förutsättningarna för uppförande av bebyggelse i form av bostäder, verksamheter, handel och service. Målet är att utveckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod kring stationen. Att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna planprogrammet för Ängelholm 3:136 m fl, Stationsområdet, samt

att godkänna parkeringsstrategi för Stationsområdet.

att anta värdeplanen Hållbar stadsdel stationsområdet.

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplad till värdeplanen.

Här kan du läsa mer om Stationsområdet

Läs sammanfattningen av förslaget till planprogrammet och värdeplan en här (PDF öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunstyrelsen här

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om aktuella stöd att söka?