Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jag vill starta en friskvårds/kroppsvårdsverksamhet

Innehållsförteckning

Lokaler och byggnader – bygglov och anmälan

Vill du använda en befintlig lokal till din verksamhet finns det ett antal saker att tänka på:

 • Vilken verksamhet har senast funnits i lokalen? I vissa fall kan det behövas ett bygglov för ändrad användning, t ex från kontor eller bostad till lokal för friskvård/kroppsvård. Verksamheten ska då rymmas inom eventuell detaljplans bestämmelser.
 • Vill du bygga om i lokalen? Om du förändrar planlösningen avsevärt eller konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs ska du göra en anmälan.
 • Vill du sätta upp en skylt med verksamhetens namn, eller på annat sätt ändra byggnadens utvändiga utseende? Det krävs normalt bygglov för att sätta upp en skylt, även om det suttit en annan skylt på platsen tidigare. Annan utvändig ändring, t ex uppsättning av markis kan också kräva bygglov.
Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?
Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor

 

 • Är lokalen tillgänglig? Lokaler dit allmänheten har tillträde ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Finns det kundtoalett i lokalen så ska den normalt också vara tillgänglig.
 • Har lokalen tillräcklig ventilation? Förändrar du vatten- och avlopp? Om du installerar eller väsentligt ändrar anordningar för ventilation eller vatten och avlopp ska du göra en anmälan.
Gör du väsentliga förändringar i lokalen, t.ex. flyttar avlopp eller river bärande väggar

 

 • Är lokalen brandsäker? Om du väsentligt ändrar brandskyddet i lokalen ska du göra en anmälan. Se särskilt avsnitt nedan.
 • Finns det personalutrymmen (omklädning, pentry, toalett) i lokalen? Ju fler personer som ska arbeta i lokalen desto större är kraven på sådana utrymmen.
 • Kan verksamheten på något sätt utgöra en olägenhet för omgivningen, t ex störande ljud? Vägledningar om buller i samhället finns att läsa om på Naturvårdsverkets webbplats.
 • Finns det parkeringsplatser till besökare och personal?
 • Finns utrymmen för avfall?

Kontakta verksamheten Miljö och bygg så tidigt som möjligt för att gå igenom förutsättningarna för din lokal. Lista över de handlingar som behövs för en bygglovsansökan/anmälan

Upp till innehållsförteckning

Hälsoskydd

 • De flesta verksamheter kommer att få sitt första tillsynsbesök från Miljöenheten inom några veckor efter verksamhetsstart. Enklare och mer okomplicerade verksamheter kan få vänta längre på första besöket. Det gäller att du själv har de kunskaper som krävs för att driva din verksamhet på rätt sätt.
 • Du behöver också tänka på att ta hänsyn till att din verksamhet inte stör omgivningen.
 • För mer information gällande hälsoskydd, se Socialstyrelsens skrivelse – Yrkesmässig hygienisk verksamhet, Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Upp till innehållsförteckning

Brandsäkerhet

 • Brandsäkerheten i din verksamhet måste vara fullgod, vilket bland annat innebär att det måste finnas nödutgångar, brandsläckare, brandvarnare och om din verksamhet finns i två plan behövs automatiskt brandlarm.
 • Om du själv inte är fastighetsägare måste du göra upp en gränsdragningslista med din fastighetsägare avseende vem som ansvarar för vad när det gäller brandsäkerheten.
 •  

Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

 • Alla verksamheter ska ha ett sytematiskt brandskyddsarbete, omfattningen och storleken på det kan dock variera beroende på hur stor verksamheten är. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att du och dina anställda ska veta hur ni agerar om det uppstår en brand.

Kommer du att använda gas i din verksamhet?

 

 

 • Tillstånd för brandfarlig vara gäller i sex år och sedan måste du göra en ny ansökan. Har du en verksamhet som bara bedrivs under en viss del av året, till exempel en uteservering, måste du inför varje säsong anlita en auktoriserad firma som kontrollerar att gasanordningen är rätt monterad och fungerar som den ska.
 • Om du i din verksamhet har minst 50 platser och serveringstillstånd behöver din fastighetsägare komma in med en redogörelse över brandsäkerheten till räddningstjänsten.

Vanligen kommer du i direkt eller indirekt kontakt med räddningstjänsten på följande sätt:

 • Du ansöker om någon form av offentlig tillställning eller begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.
 • Du ansöker om bygglov hos Bygglovenheten
 • Du kan också själv ta kontakt med Räddningsförbundet Skåne Nordväst för att få hjälp med vad du ska tänka på när det gäller brandsäkerheten i din verksamhet.

Upp till innehållsförteckning

Handläggningstid – Utifrån att ansökan/anmälan är komplett

Tillstånd Handläggningstid
Bygglov Cirka 10 veckor
Kommentar:
Innan byggnadsåtgärder (motsvarande) får påbörjas ska startbesked ges. Innan lokalen får tas i bruk ska slutbesked ges. Det är viktigt att inte påbörja arbetena/åtgärden innan du fått bygglov, startbesked respektive slutbesked. Ärenden rörande bygglov hanteras i den ordning de kommer in. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ärende om bygglov avgöras inom tioveckor från det att ansökan är komplett. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare tio veckor.
Tillstånd Handläggningstid
Brandfarlig vara  Ca 1 månad
Tillstånd Handläggningstid
Hälsoskydd Ca 6 veckor
Kommentar:
Anmälan ska komma in till Miljöenheten sex veckor innan verksamheten ska starta och sedan har Miljöenheten de sex veckorna på sig att handlägga anmälan. Har verksamheten inte fått svar inom den tiden så får de ändå köra igång. För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga ser vi gärna att de anmäler innan start, men det är dock inget krav.

 

Upp till innehållsförteckning

Sidan granskad den 10 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!