Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jag vill starta gårdsbutik

Innehållsförteckning

Bygglov, anmälan, detaljplan

 • Ska du bygga nytt, bygga till eller ändra i befintlig byggnad behövs bygglov. Har det tidigare varit ekonomibyggnad, t.ex. stall eller loge, eller förråd i lokalerna, där det nu ska bli butik, måste du ansöka om bygglov för ändrad användning.
 • Ska du starta en ny gårdsbutik måste du ta reda på vilka förutsättningar som gäller för din fastighet. Ligger den inom eller utanför detaljplanlagt område? Medger detaljplanen verksamheten? Finns det andra bestämmelser för fastigheten, såsom strandskydd, bevaringsprogram, natur- och kulturvärden, riksintressen etc., som kan innebära begränsningar?

Vill du veta förutsättningarna för att starta gårdsbutik på fastigheten?

 

 

 • Du behöver lämna in en verksamhetsbeskrivning tillsammans med din bygglovsansökan.
 • För verksamheten krävs parkeringsplatser. Detta ska du redovisa i bygglovsansökan tillsammans med in- och utfart till fastigheten. 
 • Om byggnaderna ligger inom detaljplanerat område krävs även bygglov för skyltar och belysningsstolpar. 
 • Tänk på att innan du sätter igång måste du ha fått bygglov och startbesked.
Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om? Är det ny typ av verksamhet i lokalen?
Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor

 

Om du redan har bygglov för att driva gårdsbutik men tänkter göra väsentliga förändringar i lokalen, t.ex. flytta avlopp eller riva bärande väggar?
Gör en anmälan
Handläggningstid: ca 4 veckor

 

 • Tänker du starta gårdsbutik i ett område där det tidigare inte funnits någon gårdsbutik måste du ta reda på om det ligger inom detaljplanerat område och om det i sådana fall är möjligt enligt detaljplanen att inom tänkt område bedriva gårdsbutik. Aktuell detaljplan kan Kundtjänst hjälpa dig med.
Stämmer din verksamhet inte överens med nuvarande detaljplan?

 

Kontakta Kundtjänst

 

Upp till innehållsförteckning

Miljö, livsmedel och hälsoskydd

 • Om du vill starta butik behöver du en registrering. Tillsammans med anmälan ska en detaljerad verksamhetsbeskrivning bifogas
 • Anmälan om registrering ska lämnas in till Miljöenheten i god tid innan verksamheten startas
 • Det är tillåtet att starta två veckor efter det att anmälan inkommit till Miljöenheten.

Behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedels-
verksamhet

 

Information vid start av livsmedels-
verksamheten

Handläggningstid: ca 4 veckor

 

 • Verksamhetsbeskrivningen utgör grund för vilken tillsynsavgift som Ängelholms kommun kommer att besluta om. 
 • De flesta verksamheter kommer att få sitt första tillsynsbesök från Ängelholms kommun inom fyra veckor efter verksamhetsstart. Enklare och mer okomplicerade verksamheter kan få vänta längre på första besöket. Det gäller att du själv har de kunskaper som krävs för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Behöver du göra en verksamhets-
beskrivning?

 

Blanketten Verksamhets-
beskrivning

Handläggningstid: ca 4 veckor

Behöver du veta mer om hantering av livsmedel?

 

 

 • Om du har egen brunn för vatten och avlopp så ska du tänka på att det finns kapacitet för att bedriva verksamheten och att du regelbundet måste ta vattenprover. Du kan läsa mer på vår webbplats om ditt dricksvatten från enskild brunn.

Behöver du veta mer om Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA?

 

Ska du installera kylrum eller luftkonditionering där köldmediet överstiger 3 kg

 

 • Planerar du att hålla djur i eller i närheten av din butik, t.ex. kaniner, getter, guldfiskar eller fåglar och som dina kunder kommer i kontakt med, behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Alla som visar djur för allmänheten minst sju dagar på ett år räknas som offentlig förevisning. Mer information på Länsstyrelsen Skånes webbplats - Offentlig visning av djur

Upp till innehållsförteckning

Brandsäkerhet

 • Brandsäkerheten i din verksamhet måste vara fullgod, vilket bland annat innebär att det måste finnas nödutgångar, brandsläckare, brandvarnare och om din verksamhet finns i två plan behövs automatiskt brandlarm.
 •  

Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

 • Alla verksamheter ska ha ett sytematiskt brandskyddsarbete, omfattningen och storleken på det kan dock variera beroende på hur stor verksamheten är. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att du och dina anställda ska veta hur ni agerar om det uppstår en brand.

Kommer du att använda gas i din verksamhet?

 

Ansök om Tillstånd för brandfarlig vara hos Räddnings-
tjänsten

 

 • Tillstånd för brandfarlig vara gäller i sex år och sedan måste du göra en ny ansökan. Har du en verksamhet som bara bedrivs under en viss del av året, till exempel en uteservering, måste du inför varje säsong anlita en auktoriserad firma som kontrollerar att gasanordningen är rätt monterad och fungerar som den ska.

Vanligen kommer du i direkt eller indirekt kontakt med räddningstjänsten på följande sätt:

 • Du ansöker om bygglov hos Bygglovsenheten.
 • Du kan också själv ta kontakt med Räddningstjänsten för att få hjälp med vad du ska tänka på när det gäller brandsäkerheten i din verksamhet.

Upp till innehållsförteckning

Servering av alkoholdrycker

Kommer du att servera alkolholdrycker?

 

Försäljning av folköl

Grundkraven för att få sälja folköl är att försäljningen sker i en lokal

 • som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och
 • som är avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs och/eller serveras mat.

Upp till innehållsförteckning

Handläggningstid – Utifrån att ansökan/anmälan är komplett

Tillstånd Handläggningstid
Serveringstillstånd 1-2 månader
Kommentar:
Ängelholms kommun utreder förutsättningarna för att tillstånd ska kunna lämnas bland annat genom att begära in uppgifter från Polismyndigheten, Skatteverket, enheten för Mat och dryck och Räddningsförbundet Skåne Nordväst. Beslut om nya tillstånd tas av myndighetsnämnden.
Tillstånd Handläggningstid
Bygglov Cirka 10 veckor
Kommentar:
Ärenden rörande bygglov hanteras i den ordning de kommer in. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ärende om bygglov avgöras inom tioveckor från det att ansökan är komplett. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare tio veckor.
Tillstånd Handläggningstid
Brandfarlig vara  Ca 1 månad
Tillstånd Handläggningstid
Livsmedel/tobak Ca 2 veckor
Kommentar:
Anmälan ska inkomma två veckor innan verksamheten startar.

 

Upp till innehållsförteckning

Sidan granskad den 28 december 2017.

Allmän information