Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jag vill starta restaurang

Innehållsförteckning

Bygglov, anmälan, detaljplan

 • Tänker du starta restaurang i ett område där det tidigare inte funnits någon restaurang måste du ta reda på om det ligger inom detaljplanerat område och om det i sådana fall är möjligt enligt detaljplanen att inom tänkt område bedriva restaurang. Aktuell detaljplan kan Planenheten hjälpa dig med.

Stämmer din verksamhet inte överens med nuvarande detaljplan?

 

 

 • Det behövs bygglov för att få bedriva en restaurang
 • Ta reda på om det redan finns bygglov för restaurangverksamhet i den lokal som du tänkt bedriva din verksamhet i. Om du själv inte är fastighetsägare är det en bra idé att stämma av med fastighetsägaren om det finns bygglov. Ibland är det fastighetsägaren som söker bygglov för verksamheten och ibland är det den som ska bedriva verksamheten.
 • Det behövs även bygglov för ändrad användning eller inriktning. Har det till exempel tidigare varit butik i lokalerna där det nu ska bli restaurang måste du ansöka om nytt bygglov.
 • Du ska också tänka på att det även finns vissa åtgärder som kräver bygglov, till exempel  färgsättning, skyltar, markiser, nivåskillnader och uteserveringar. Innan du genomför sådana åtgärder måste du alltså ha fått bygglov.
 • Glöm inte att innan du sätter igång måste du ha fått bygglov och startbesked.
Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?
Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor
Gör du väsentliga förändringar i lokalen, t.ex. flyttar avlopp eller river bärande väggar

 

Upp till innehållsförteckning

Upplåtelser på kommunal mark

Ängelholms kommun ansvarar för upplåtelse av kommunal mark. Uteserveringarna på Stortorget i Ängelholm och restaurang Bunkern vid stranden hyrs ut av Ängelholms kommun. I dessa fall kan man säga att Ängelholms kommun är fastighetsägare. Mark- och exploateringschefen ansvarar för den uthyrningen.

 

Vill du etablera dig på kommunal mark?

 

Kontakta Kundtjänst

 

 

Upp till innehållsförteckning

Uteservering

Om restaurangen innehåller en uteservering som finns på offentlig mark behöver du tänka på följande:

 • Du behöver ett tillstånd för nyttjande (begagnade) av offentlig plats. Det ansöker du om hos polismyndigheten.
 • Tillstånden är 1-åriga och du måste göra en ny ansökan varje år.
 • Polismyndigheten ger sedan tillstånd till uteserveringen efter remiss till Ängelholms kommun och Räddningsförbundet Skåne Nordväst. 
 • Beslutet från polismyndigheten kommer att innehålla remissvaret från Ängelholms kommun. I det står det hur hög din hyra för uteserveringen blir.

Behöver du nyttja offentlig mark?

 

 

Omfattar din uteservering tak, väggar högre plank, inglasad yta etc??
 Ansök om bygglov
Handläggningstid: ca 10 veckor

 

 • För att kunna använda en bygglovspliktig uteservering som finns på offentlig mark, måste såväl tillståndet från polisen som bygglovet vara klart. 
 • Det finns råd och riktlinjer för uteserveringar i Ängelholms kommun och dessa ska följas. De finns även beskrivna i broschyren Uteserveringar i Ängelholm som även finns att få hos Kundtjänst.

Upp till innehållsförteckning

Miljö, livsmedel och hälsoskydd

 • Du måste teckna ett renhållningsabonnemang för din verksamhet med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
 • Normalt sett är det fastighetsägaren som står för detta abonnemang. Om du hyr din serveringslokal av en fastighetsägare är det viktigt att du gör upp med denna om vem som ansvarar för vad. Renhållningsfrågor regleras vanligtvis i hyresavtalet.

 

Behöver du teckna avtal om renhållningsabonnemang?
Information om restaurang och storkök hos NSR

 

 • Vatten och avlopp är lagstyrt. det är viktigt att du tar del av Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA
Behöver du veta mer om Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA?

 

Behöver du veta mer om avfallshantering

 

 

 • Innan du öppnar din restaurang behöver du ha tänkt igenom råvarans gång genom din verksamhet. Sträva efter att få ett bra flöde som fungerar både då det gäller livsmedelshantering och hygienrutiner, detta för att få en säker slutprodukt att servera din gäst.
 • Du måste göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till enheten Mat och dryck.

Behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedels-
verksamhet?

 

 Information vid start av livsmedels-
verksamheten

Handläggningstid: ca 4 veckor

 

 • Verksamhetsbeskrivningen utgör grund för klassificering av vilken tillsynsavgift som du kommer att åläggas från Miljöenheten.
 • De flesta verksamheter kommer att få sitt första tillsynsbesök från Miljöenheten inom fyra veckor efter verksamhetsstart. Enklare och mer okomplicerade verksamheter kan få vänta längre på första besöket. Det gäller att du själv har de kunskaper som krävs för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Behöver du veta mer om hantering av livsmedel?

 

 Se information på Livsmedels-
verkets webbplats

 

 • Om du har egen brunn för vatten och avlopp så ska du tänka på att det finns kapacitet för att bedriva verksamheten och att du regelbundet måste ta vattenprover. Du kan läsa mer på vår webbplats om ditt dricksvatten från enskild brunn.
 • Om du har en uteservering och vill att gästerna ska kunna röka på den kan du inte göra den inbyggd.
 • Du behöver också tänka på att ta hänsyn till att din verksamhet inte stör omgivningen. Finns det till exempel bostadshus i närheten måste till exempel tänka på att inte spela för hög musik etcetera. Vägledningar om buller i samhället finns att läsa om på Naturvårdsverkets webbplats.

Ska du installera kylrum eller luftkonditionering där köldmediet överstiger 10 kg?

Ska du ha försäljning av tobaksprodukter?

Information om tobaksförsäljning

 

Upp till innehållsförteckning

Brandsäkerhet

 • Brandsäkerheten i din verksamhet måste vara fullgod, vilket bland annat innebär att det måste finnas nödutgångar, brandsläckare, brandvarnare och om din verksamhet finns i två plan behövs automatiskt brandlarm.
 • Om du själv inte är fastighetsägare måste du göra upp en gränsdragningslista med din fastighetsägare avseende vem som ansvarar för vad när det gäller brandsäkerheten.
 •  

Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

 • Ett systematiskt brandskyddsarbete SBA innebär att du och dina anställda ska veta hur ni agerar om det uppstår en brand.
  Likaväl måste brandsäkerheten kontinuerligt ses över och för det ska det finnas checklistor i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Ovanstående nämnda gränsdragningslista gentemot fastighetsägaren ska också finnas i det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Alla verksamheter ska ha ett sytematiskt brandskyddsarbete, omfattningen och storleken på det kan dock variera beroende på hur stor verksamheten är.

Kommer du att använda gas i din verksamhet?

 

Ansök om Tillstånd för barndfarlig vara hos Räddnings-
tjänsten

 

 • Tillstånd för brandfarlig vara gäller i sex år och sedan måste du göra en ny ansökan. Har du en verksamhet som bara bedrivs under en viss del av året, till exempel en uteservering, måste du inför varje säsong anlita en auktoriserad firma som kontrollerar att gasanordningen är rätt monterad och fungerar som den ska.
 • Om du i din verksamhet har minst 50 platser och serveringstillstånd behöver din fastighetsägare komma in med en redogörelse över brandsäkerheten till räddningstjänsten.

Vanligen kommer du i direkt eller indirekt kontakt med räddningstjänsten på följande sätt:

 • Du ansöker om någon form av offentlig tillställning eller begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.
 • Du ansöker om bygglov hos Bygglovsenheten.
 • Du ansöker om serveringstillstånd hos verksamheten för Miljö och bygg.
 • Du kan också själv ta kontakt med Räddningstjänsten för att få hjälp med vad du ska tänka på när det gäller brandsäkerheten i din verksamhet.

 

Upp till innehållsförteckning

Servering av alkoholdrycker

Kommer du att servera alkolholdrycker i din restaurang?

 

 • Tillståndet ska sökas av den som driver serveringsrörelsen. Tillståndet är bundet dels till personen/bolaget och dels till serveringsstället/restaurangen. Om till exempel en restaurang byter ägare måste den nya ägaren söka nytt tillstånd.
 • Tillstånd kan lämnas antingen stadigvarande det vill säga tills vidare eller för ett enstaka tillfälle eller period.
 • För säsongsserveringar ska man söka stadigvarande tillstånd årligen under viss period.
 • Man skiljer också på om det är fråga om servering till allmänheten eller till slutna sällskap.

Stadigvarande tillstånd

Restauranger och andra serveringsställen kan få tillstånd till alkoholservering antingen under hela året eller årligen under viss period. Dessa så kallade stadigvarande tillstånd gäller normalt tills vidare om inte restaurangen byter ägare.

Vad krävs?
I huvudsak är det fyra frågor som prövas:

 • Lokalernas utformning – Lokalerna ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt och som livsmedelslokal. Det ska finnas ett tillräckligt antal sittplatser för gäster och om det finns uteservering ska den var tydligt avgränsad.
 • Kök och matutbud – Det ska finnas ett eget restaurangkök. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras under hela serveringstiden.
 • Tillstånd, utan krav på matservering, kan dock ges under paus vid föreställningar i foajéer till teater eller konsertlokal. Tillstånd kan dock ges för servering i foajé till teater eller konsertlokal, under pauser i föreställningar utan krav på matservering.
 • Sökandens personliga lämplighet – Den som söker tillstånd ska vara laglydig, ha fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter samt bli godkänd i ett av Statens Folkhälsoinstitut anordnat kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Sökanden måste också kunna visa handlingar som styrker finansieringen av verksamheten, kontant köpeskilling godkänns inte. Om det är ett bolag som söker tillstånd ska alla bolagsmän uppfylla kraven på lämplighet. Minst hälften av bolagsmännen ska genomgå kunskapsprovet.
 • Risken för störningar och andra olägenheter. Ett serveringstillstånd kan nekas på den tänkta restaurangen ligger i ett område där det finns stora risker för störningar och olägenheter, exempelvis kan det var olämpligt med serveringstillstånd i ungdomsmiljöer.

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle kan ske vid festivaler eller andra typer av tidsbegränsade fester/arrangemang, exempelvis Ljusfesten i Ängelholm. Samma regler gäller som vid tillstånd för stadigvarande servering, förutom att kravet på allsidig matlagning förenklas till att lagad mat skall tillhandahållas.

Behöver du ha ett tillfälligt serveringstillstånd?

 

Servering och försäljning av folköl

Grundkraven för att få sälja folköl är att försäljningen sker i en lokal

 • Som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och
 • Som är avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs eller serveras mat.

Upp till innehållsförteckning

Handläggningstid – Utifrån att ansökan/anmälan är komplett

Tillstånd Handläggningstid
Serveringstillstånd 1-2 månader
Kommentar:
Ängelholms kommun utreder förutsättningarna för att tillstånd ska kunna lämnas bland annat genom att begära in uppgifter från Polismyndigheten, Skatteverket, enheten för Mat och dryck och Räddningsförbundet Skåne Nordväst. Beslut om nya tillstånd tas av myndighetsnämnden.
Tillstånd Handläggningstid
Bygglov En till fler veckor till beroende på ärendets svårighetsgrad, handlingarnas kvalitet, mängden kontakter och korrespondens i ärendet.
Kommentar:
Ärenden rörande bygglov hanteras i den ordning de kommer in. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ett ärende om bygglov avgöras inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare tio veckor.
Tillstånd Handläggningstid
Brandfarlig vara  Ca 1 månad
Tillstånd Handläggningstid
Livsmedel/tobak Ca 2 veckor
Kommentar:
Anmälan ska inkomma två veckor innan verksamheten startar.

 

Upp till innehållsförteckning

Sidan granskad den 28 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!