Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jag vill arrangera ett evenemang

Innehållsförteckning

Kontakta Kundtjänst

Kundtjänst erbjuder dig som vill arrangera ett evenemang möjlighet till ett uppstartsmöte. Kundtjänst bjuder då in representanter från de olika berörda verksamheterna. Tillsammans kartlägger ni evenemangets behov och du som arrangör får hjälp med kontaktuppgifter inom kommunen. Du som arrangör får även en fördjupning kring vilka tillstånd ditt evenemang behöver och handläggningstider för dessa.  

Kontakt

Du kontaktar Kundtjänst på 0431 - 870 00.

Tillbaka till innehållsförteckning

Val av plats

Platsen för ditt evenemang är en av de mest centrala delar och bör vara något av det första som du bestämmer. Tänk även på att alla tillgängliga platser kanske inte är lämpliga för just din typ av evenemang. Var noggrann med att kontrollera hur tillgången till vatten, el och avlopp ser ut på den plats du planerar ditt evenemang.

Lista över lämpliga utomhusevenemangsplatser i kommunen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Tillstånd

Samtliga evenemang som sker på offentlig plats behöver tillstånd från Polisen. Polisen inhämtar i sin tur tillstånd från kommun och räddningstjänst. Polistillstånd bör vara bland det första som du söker när du tänkt arrangera ett evenemang. 

Sök tillstånd hos polisen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Miljö, livsmedel och hälsoskydd

 • När olika evenemang hålls är det viktigt att närboende inte störs. Miljönämnden har tidigare beslutat om anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus. Miljönämndens anvisningar ska följas vid alla evenemang inom kommunen om inte annat godkänts av miljöenheten.
 • Renhållningen ska skötas så att inga olägenheter uppstår. Ansvarig anordnare ska se till att rutiner för städning-, hämtning- och skötsel för renhållning finns och ansvara för att de följs. Inget avfall får lämnas kvar på platsen. Kontakta NSR för mer information och för att teckna ett tillfälligt abonnemang för t ex mat- och restavfall. Även fett från livsmedelsberedning ska samlas in. Särskilt abonnemang kan tecknas hos NSR. 
 • Spillvatten som uppkommer vid ej uppkopplade anläggningar ska samlas upp. Spillvatten får ej hällas ut i dagvattenbrunnar eller liknande. 
 • I kommunens anvisningar anges under vilka tider musik får spelas utomhus vid t.ex. uteserveringar och konserter. Det finns även riktvärden i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) finner du här. Dessa riktvärden får inte överskridas. Det är arrangören som ansvarar för att de håller sig inom gällande riktvärden. Uppkommer klagomål på ljudnivå är det arrangören som är ansvarig för att visa att man håller sig till gällande riktvärden samt vid behov även avhjälpa störningen.
 • Vid större evenemang är det viktigt att närboende informeras om evenemanget. Informationen ska ges ut i god tid innan evenemanget. Det ska framgå när och var evenemanget kommer äga rum, vilka aktiviteter som kommer ske under evenemanget samt övrig information som kan vara av betydelse. Det ska även finnas kontaktuppgifter till en ansvarig dit man kan vända sig när evenemanget pågår om man upplever någon störning till följd av evenemanget. Det ska vara möjligt att kontakta arrangören under hela tiden som evenemanget pågår.
 • Om du önskar servera mat behöver du göra en anmälan om tillfällig registrering. Detta gäller även företagare som redan har en registrerad livsmedelsanläggning men tillfälligt vill utöka sin verksamhet på annan plats. Tillfälliga livsmedelsverksamheter kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält på mässor, festivaler, marknader eller andra arrangemang. Information om tillfällig livsmedelsverksamhet.
 • Ansvar för städning och bortforsling av avfall ligger hos arrangören. Arrangör kallar till förbesiktning om behov finns och till efterbesiktning (obligatorisk). Tid för besiktning bokas via Kundtjänst på 0431 - 870 00

Tillbaka till innehållsförteckning

Bygglov

Normalt sett krävs inte bygglov vid kortare evenemang. Ska evenemanget pågå en lite längre period finns det ett antal saker att tänka på:

 • Byggnader, skyltar och ljusanläggningar kräver bygglov, men även vissa andra anläggningar som exempelvis campingplatser, nöjesparker och upplag kräver också bygglov.
 • Till byggnader räknas vanligtvis även tält in, men även scener kan vara byggnader. Om en konstruktion består av tak eller av tak och väggar och en människa kan uppehålla sig i den så är den en byggnad i lagens mening.
 • Tiden byggnadsverken ska vara uppställda och om de ska ställas upp återkommande kan vara avgörande för om det krävs bygglov.
 • För att vi ska kunna bedöma om konstruktionen kräver bygglov är det viktigt att ni är ute i god tid och kan beskriva hur konstruktionen ser ut och hur länge den kommer att användas.

Ansöka om bygglov

Om ni behöver bygglov är det viktigt att ni skickar in ansökan minst tio veckor innan ni tänker bygga eller frakta dit konstruktionen. Skriv i ansökan att det gäller ett tidsbegränsat lov och mellan vilka datum lovet ska gälla. För tidsbegränsade lov kan Bygglovavdelningen tillhandahålla kartunderlag. I övrigt skall samma handlingar lämnas in som vid ett vanligt bygglov.

Information om bygglov, ansökningsblankett samt handlingar som ska lämnas in vid ansökan. 

Ska ditt evenemang pågå en längre period?

Ansök om Bygglov Handläggningstid: ca 10 veckor

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Servering av alkoholdrycker

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle kan ske vid festivaler eller andra typer av tidsbegränsade fester/arrangemang, exempelvis Ljusfesten i Ängelholm. 

Vad krävs?

I samband med ansökan prövas följande delar:

 • Den som söker tillstånd ska vara personligt lämplig vilket bland annat innebär att vara laglydig och ha fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter. I samband med ansökan gör därför Ängelholms kommun kontroll hos skattemyndigheten, kronfogdemyndigheten samt polismyndigheten.
 • I den personliga lämpligheten ingår även att sökanden ska ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessa kunskaper prövas genom att sökanden hos Ängelholms kommun genomgår ett kunskapsprov med godkänt resultat.
 • På serveringsområdet ska det finnas tillräckligt antal sittplatser och serveringen ska vara tydligt avgränsad.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras under hela serveringstiden. Ängelholms kommun kontrollerar att anmälan om tillfällig livsmedelsverksamhet är gjord.
 • Brandsäkerheten ska vara säkrad.
 • Risken för störningar och andra olägenheter. Ett serveringstillstånd kan nekas på den tänkta serveringen om den ligger i ett område där det finns stora risker för störningar och olägenheter.
 • Vid olika evenemang, till exempel vid festivaler, så finns ofta en större risk för hög berusningsnivå. Därför så beviljas i dessa sammanhang alkoholdrycker med svagare alkoholhalt. Vanligtvis är det starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.
 • Uppgifter som måste finnas med i ansökan är:
  • Beskrivning av arrangemanget.
  • Beräknat antal gäster och sittplatser.
  • Ritning av serveringsområdet inkluderat hur området kommer att  avgränsas.
  • Vilket matutbud som kommer att serveras.
  • Vilka alkoholdrycker som önskas serveras
  • Krögare som inte har serveringstillstånd i Ängelholms kommun behöver också inkomma med förteckning över delägare, registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag och om bolaget är att ett aktiebolag kopia på aktiebok.
 • Handläggningstid: 1- 2 månader. Handläggningstiden är till stor del beroende på huruvida ansökan är komplett från början.  

Behöver du ha ett tillfälligt serveringstillstånd?

 

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Evenemangsbidrag

Ängelholms kommun avsätter årligen medel för evenemang i syfte att vara en attraktiv kommun för invånare och besökare. Ansökan om stöd görs på www.engelholm.se och ska vara kommunen tillhanda senast den 15 oktober året innan planerat genomförande. Kriterier för att omfattas av stödet är bland annat att evenemanget ska marknadsföra Ängelholm på ett positivt sätt, rikta sig till allmänheten, vara stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm. Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm och bidra till att stimulera handeln och öka kulturutbudet i kommunen. 

Ansök om evenemangsbidrag.

Tillbaka till innehållsförteckning

Marknadsföring

 • Ängelholms Näringsliv administrerar en kalender innehållande evenemang i kommunen. För att få med ditt evenemang i kalendern skickar du ett mejl till This is an email address med följande uppgifter: Evenemangsnamn, datum, tid, beskrivning, arrangör, kontaktuppgifter, eventuell hemsida, pris, information om biljettförsäljning samt bifoga en bra bild i .jpg format. Det är även bra att redan i planeringsfasen ta en koll i kalendern och se vilka andra arrangemang som planeras under samma tid.

Tillbaka till innehållsförteckning

Försäkring

Tänk på att du som arrangör har aktuella och giltiga försäkringar. Det är du som har ansvar om skada uppkommer på material, mark eller person i samband med evenemanget. 

Tillbaka till innehållsförteckning

Kommunala avgifter

Taxor för upplåtelse av offentlig plats med mera. 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten:

1 dag - 2 315 kronor

2-7 dagar - 4 640 kronor

Avgift för tillfällig registrering av livsmedelsanläggning

850 kronor

Tillbaka till innehållsförteckning

Handläggningstid – Utifrån att ansökan/anmälan är komplett

Tillstånd Handläggningstid
Bygglov  Cirka 10 veckor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  1-2 månader
Tillfälligt livsmedelstillstånd Ca 2 veckor

Tillbaka till innehållsförteckning

Sidan uppdaterad den 7 juni 2016.

Policydokument och riktlinjer

Sen 1 januari 2015 har Ängelholms kommun en ny organisation. Policydokument och riktlinjer tagna av nämnder i den ''gamla'' organisationen gäller fortsatt tills dess att myndighetsnämnden antagit nya. 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholmarna år 1516 beordrades att flytta in från Luntertun ute i Skälderviken?