Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 december

OBS! Arkiverad nyhet

Infomationen kan vara inaktuell. För senaste nyheterna se vår aktuella Nyhetslista.

14 december 2011

Vejbybadet ska drivas vidare i kommunal regi, planeringen för Pågastationen i Barkåkra ska påbörjas och kommunen ska ha egen kundtjänst. Läs om dessa beslut och  ytterligare 31 som Kommunstyrelsens arbettsutskott tagit på sitt sammanträde.

Observera att den här rapporteringen från kommunstyrelsens arbetsutskott inte är ett justerat protokoll från sammanträdet.

Det finns mer information om ärendena. Du kan läsa mer om varje beslut i protokollsom läggs ut på webbsidan några dagar senare.

Många av arbetsutskottets ärenden tas även upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Fullmäktige kan du höra via Radio A eller besöka på Stadsbiblioteket sista måndagen i månaden 19:00. 

Vill du se fullständiga handlingar i ett ärende kan du använda diarenumren som står under rubriken och söka i diariet på webben.

 1. Föredragningslistan
 2. Val av justerare
 3. Motion från Kerstin Engle (S) om god bebyggd miljö 2010/305
 4. Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om bevarande av Kronoskogen 2011/119
 5. Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om att göra gamla badhuset (Rönnebadet) till Ängelholms Kulturhus 2008/5
 6. Motion från Gunilla Lindström (M) om att rekonstruera ön Rönneholm 2009/290
 7. Motion från Bertil Nordström angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden 2009/38
 8. Förslag till ändrad handläggningsordning avseende skolinspektionens remisser då skolor ansöker om att få etablera sig i Ängelholm 2011/548
 9. Detaljplan för Valhall 1:89 m.fl. (Skäldervikens hamn) 2011/325
 10. Ordningsföreskrifter för torghandel i Ängelholms kommun från och med den 1 februari 2012 2011/555
 11. Tomtpris för kommunala bostadstomter vid skolan i Hjärnarp 2011/545
 12. Medborgarförslag från Anders Ragnarsson om att göra skogen mellan Magnarp och Björkhagen till naturreservat 2010/379
 13. Medborgarförslag om rivning av Ängelholms idrottshall (Idrottsgatan) samt förslag att bygga en ny på samma plats (flera medborgarförslag i samma ärende 2008/315-2008/320) 2008/307
 14. Medborgarförslag om att bygga nya varuhus/handelsytor och P-hus på Parkskolans parkering 2008/422
 15. Ängelholms Järnvägsmuseum - yttrande över överklagande av avsiktsförklaring 2011/428
 16. Ängelholms Järnvägsmuseum - förslag till huvudavtal inkl. hyreskontrakt 2011/428
 17. Uppdrag att utveckla kundtjänstfunktion (nuvarande Medborgarlinjen) 2010/391
 18. Pågatågsstationsläge, Barkåkra 2011/189
 19. Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Ängelholms kommun 2011/520
 20. Tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens uppföljning av policydokument och verksamheter 2012 2011/557
 21. Efterbehandlingsärende avseende gammal deponi i Rögle (för mer info se vårt diarium på engelholm.se) 2007/151
 22. Genomlysning av socialförvaltningens verksamhet 2011/380
 23. Förslag till verksamhetsplan 2011-2014 för Skåne Nordväst 2011/524
 24. Kommunal drift av Vejbybadet 2011/559
 25. Betänktandet Spara i goda tider, för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 – yttrande 2011/457
 26. Serviceavgift till Ängelholms Näringsliv 2012 2011/562
 27. Uppdrag från KF: tätortsvandringar i Skälderviken och Strövelstorp – Slutrapport 2011/558
 28. Detaljplaneuppdrag för Skörpinge /Rönnebodaområdet 2011/546
 29. Detaljplan Ängelholm 5:3, Porten till Södra Ängelholm, Ängelholms kommun – Samråd 2011/24
 30. Detaljplan för del av kv Falken, Ängelholms kommun – Utställning 2010/496
 31. Detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:16, koloniområdet Fritiden, Fridhem, Ängelholms kommun – Samråd 2011/540
 32. Planprogam för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen, Vejbystrand i Ängelholms kommun – yttrande 2011/530
 33. Detaljplan Taktäckaren 6, Ängelholms kommun – Samråd 2011/553
 34. Detaljplan för Karlslund 1, Ängelholms kommun – Samråd 2011/554

 

 

Motion från Kerstin Engle (S) om god bebyggd miljö

2010/305

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 4 augusti 2010, § 310 remitterade motionen till fleranämnder samt de kommunala bolagen. Motionären föreslår att några av de planerade framtida byggnationerna byggs enligt kriterier som t ex bästa markanvändning, allmänna kommunikationer, uppvärmning, sophantering, ytvattenhantering, byggmaterial m.m. Tekniska kontoret deltar aktivt i den fysiska planeringen. Det har en känsla av att samtliga förvaltningar som deltar i  laneringsprocessen följer riksdagens 16 miljömål där inte minst ”god bebyggd miljö” intar en särställning i bebyggelseutvecklingen och anger några exempel i sitt tjänsteutlåtande.

Stadsarkitektkontoret konstaterar också att flertalet av de nämnda kriterierna behandlas i alla detaljplaner för ny exploatering som upprättas. Andra kriterier såsom uppvärmning, byggmaterial och liknande kan endast regleras genom avtal, och begränsas därigenom till byggande på kommunal mark.

Miljönämnden föreslår att ett miljöbyggprogram som miljöbyggprogram SYD skulle kunna användas som verktyg.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med förvaltningarnas pågående arbete.

Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om bevarande av Kronoskogen

2011/119

Ärendebeskrivning

BrittMarie Hansson m fl framför i en motion att Kronoskogen har ett stort värde för det rörliga tätortsnära friluftslivet och skogen även kommer ha en betydande roll i konceptet Kraftsamling Ängelholm – Hälsostad och Idrottsstad. Kronoskogen föreslås därför bevaras i sin helhet och skyddas mot all exploatering genom att detaljplanelägga skogen som naturmark eller på annat sätt skydda skogen mot bebyggelse.

Förutsättningar

Av kommunens översiktsplan, ÖP2004, framgår att hela området ingår i riksintresse för kustzonen och riksintresse för friluftsliv. Delar av Kronoskogen omfattas av Natura 2000 och riksintresse för naturvård.

I ÖP2004 föreslås att en grönstrukturplan tas fram för bl a tätortsnära grönområden (Kronoskogen m fl).

Området är inte detaljplanelagt.

Delar av området ingår i naturvårdsprogram, i naturvårdsprogram med naturvärden i Skåne län och i kommunens naturvårdsprogram. Delar av området omfattas av strandskydd. Delar av skogen ingår i hindersfri yta för flygplatsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Att avslå motionen om bevarande av Kronoskogen i avvaktan på att översiktsplan och grönstrukturplan tas fram.

Votering: 4 för 1 emot.

Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om att göra gamla badhuset (Rönnebadet) till Ängelholms Kulturhus

2008/5

Ärendebeskrivning

BrittMarie Hansson (S) har i motion 2008-01-28 föreslagit att Rönnebadet förändras till kulturhus vid den tidpunkt då badet flyttar till annan plats. Motionären föreslår även att en planerings/projekteringsgrupp utses för planering och förverkligande av detta förslag. Efter att berörda nämnder yttrat sig har kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-06 överlämnat förslaget för utredning av var? och hur? kommunens lokaler utnyttjas för kulturrespektive barn- och ungdomsverksamhet.

Motionen har därefter handlagts tillsammans med ärende Dnr 2009/168 Handlingsprogram för kulturlokaler. Detta ärende behandlades senast av kommunstyrelsen i 2011-10-12 som fattade beslut om fördjupad utredning i enlighet med fyra  redovisade spår, nämligen: upprustning/tillbyggnad av Ängelholms bibliotek, upprustning/tillbyggnad av Kronohäktet ombyggnation av Rönnebadet tillbyggnad/upprustning av Parkskolan

Kommunstyrelsen beslöt även att utredningen ska genomföras enligt redovisningsmetod baserad på fysisk placering, verksamhetsinriktning, ekonomisk kalkyl med nyckeltal, driftsform samt möjliga byggnadslösningar samt att inriktningen i största möjliga utsträckning ska vara finansierad genom försäljning. Utredningen ska vidare slutredovisas till kommunstyrelsen senast den 15 januari 2012.

Presidierna i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden till styrgrupp för arbetet. Kultur- och fritidschefen utsågs till projektledare, att tillsammans med kommundirektören och ekonomichefen bilda arbetsgrupp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret 2011-11-27.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående utredning av frågor kring ungdoms och kulturlokaler.

Votering: 4 för 1 mot.

Motion från Bertil Nordström angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden

2009/38

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 att hänvisa till en skrivelse av socialförvaltningens som svar på Bertil Nordström (SPI) motion om parboende samt att avvakta lagändring utifrån Äldredelegationens slutbetänkande 2008:113 ”Bo bra hela livet” innan slutligt svar på motionen ges.

Socialnämnden beslöt den 10 augusti 2010 att tillåta parboende. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade den 15 december 2010 VD för AB Ängelholmshem, VD för Munkaljungbybyggen AB, företrädare för Backahill AB, företrädare för Melin Förvaltnings AB samt socialnämndens och byggnadsnämndens presidier och diskuterade frågan med dessa.

Kommunfullmäktige behandlade därefter ärendet 2011-04-18. Vid detta tillfälle beslutade fullmäktige att uppmana socialnämnden att beakta intresset av parboende i nämndens arbete med långsiktig och strategisk planering av boendeformer för äldre samt uppdra åt socialnämnden att återkomma med strategisk plan för utveckling av de olika boendeformerna senast den 30 augusti 2011.

Motionären föreslår att det ska ges möjlighet för par att bo tillsammans på särskilt boende även om bara ena parten har rätt till omsorg samt att inga par ska tvingas ha skilda boenden under sina sista levnadsår. Socialnämnden behandlade 8 november 2011 ärendet Behovsanalys av äldreboendeplatser i Ängelholm Nämnden beslöt att lägga informationen till handlingarna och att uppdra åt socialförvaltningen att utarbeta en handlingsplan för att säkerställa framtida behov av äldreboendeplatser. Denna väntas vara klar i mars 2012.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2011-11-27 av kommunledningskontoret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med socialnämndens pågående utrednings- och kvalitets arbete beträffande äldreomsorgsplatser.

Förslag till ändrad handläggningsordning avseende skolinspektionens remisser då skolor ansöker om att få etablera sig i Ängelholm

2011/548

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010 (KF § 90) att ändra handläggningsordningen vad gäller yttranden till Skolinspektionen över remisser angående fristående skolor som vill etablera verksamhet i Ängelholms kommun, så att  kommunstyrelsen blir beslutsmyndighet.

Anledningen var den förkortade remisstiden så att remissvar skulle vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni.

Inför årets ansökningsomgång 2011 har processen för att ansöka om tillstånd för fristående skola ytterligare tidigarelagts och yttranden över remisser skulle lämnas senast den 29 april.

Barn- och utbildningsnämnden tog beslut i aktuella ärenden i april månad, med anmälan till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-31 – Bilaga BUNAU 98

Arbetsutskottet lämnade den 10 november 2011 förslag till beslut (BUNAU § 98).

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att handläggningsordningen ändras från och med år 2012, så att BUN får rätten att yttra sig över remisser från Skolinspektionen, då fristående skolor ansöker om att få etablera sig i Ängelholms kommun.

Detaljplan för Valhall 1:89 m.fl. (Skäldervikens hamn)

2011/325

Ärendebeskrivning

Med anledning av att Byggnadsnämnden den 15 november 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret till KS den 15 november 2011 Byggnadsnämndens protokoll om godkännande

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

Utlåtande

Plankarta med bestämmelser

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari.

 

Ordningsföreskrifter för torghandel i Ängelholms kommun från och med den 1 februari 2012

2011/555

Ärendebeskrivning

Ändring av ordningsföreskrifter för torghandel. Föreskrifterna för torghandel innehåller restriktion att man enbart får torga på vissa dagar. Önskemål om utökning av fler torgdagar våren 2011 från ett par torghandlare. Tekniska nämnden beslöt då, att tillfälligt tillstånd för utökade dagar skulle medgivas året ut, i väntan på att ny föreskrift tas fram. Tekniska kontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret tagit fram förslag på nya Ordningsföreskrifter för torghandel i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag

Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2011-11-02 Ordningsföreskrifter för torghandel i Ängelholms kommun

Beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Ordningsföreskrifter för torghandel enligt föreliggande förslag att gälla fr o m 2012-02-01

att gällande Ordningsföreskrifter upphör att gälla samtidigt.

Tomtpris för kommunala bostadstomter vid skolan i Hjärnarp

2011/545

Ärendebeskrivning

För det nya tomtområdet vid skolan i Hjärnarp är markentreprenaden upphandlad och tomterna är tillgängliga 2012-05-01. Tomterna delas ut i tomtkön efter nyår eller så snart ett tomtpris är fastställt. Kommunens självkostnadskalkyl är alltid intressant även om tomtpriset fastställs enligt andra kriterier.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa tomtpriset för villatomter intill skolan i Hjärnarp till 295 000 kronor inklusive VA-anslutning.

Medborgarförslag från Anders Ragnarsson om att göra skogen mellan Magnarp och Björkhagen till naturreservat

 2010/379

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag från Anders Ragnarsson inkom den 31 augusti 2010. I medborgarförslaget framförs att många träd har avverkats i skogen mellan Magnarp och Björkhagen under vintern.

Skogsmaskinen har gjort sår. Grenar är kvarlämnade och det finns mycket sly. Skogen anses vara ful. Anders Ragnarsson föreslår därför att skogen mellan Magnarp och Björkhagen görs till ett naturreservat, så att förfulning uteblir och det blir en trevlig skog att ströva i.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan, ÖP 2004, är skogen redovisad som ett ”grönområde för rekreation och friluftsliv i tätorter och i närheten av tätorter”. Skogen omfattas av riksintresse för kustzonen och friluftslivet. Den västra delen av skogen omfattas av strandskydd. En mindre del i väster ingår i naturvårdsprogram för Skåne län.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: Att avslå medborgarförslaget i avvaktan på att grönstrukturplan och översiktsplan tas fram.

Medborgarförslag om rivning av Ängelholms idrottshall (Idrottsgatan) samt förslag att bygga en ny på samma plats (flera medborgarförslag i samma ärende

(2008/315-2008/320) 2008/307

 Ärendebeskrivning

I september 2008 inkom sju identiska medborgarförslag om rivning av Ängelholms idrottshall (Idrottsgatan) samt förslag att bygga en ny idrottshall på samma plats. Vid detta tillfälle var kommunen inte ägare till idrottshallen utan en privat ekonomisk förening. Eftersom dessa medborgarförslagen är från år 2008 så ska de handläggas enligt tidigare rutin och slutligt behandlas av kommunfullmäktige. De har alltså inte överlämnats till nämnd för handläggning och besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget under 2009 och även inhämtat FBC Engelholms synpunkter. Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har avstått från att yttra sig över förslaget.

Sedan medborgarförslaget väcktes år 2008 har kommunen förvärvat Ängelholms Idrottshall (Beslut i KF 2010-08-23) efter att hallen överförts till ett aktiebolag. Innan hallen förvärvades har tidigare ägare iordningställt och gjort vissa investeringar i byggnaden. Framöver planeras även uppsnyggning av byggnadens fasad. Åtgärderna har lett till en förbättrad idrottshall, vilket är i linje med förslagsställarens önskemål.

Sedan medborgarförslaget ställdes har kommunen även låtit uppföra en ny idrottshall vid Kungsgårdsskolan, Kungsgårdshallen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta

att be förslagsställarna om ursäkt för det sena svaret

att anse medborgarförslagen besvarade genom kommunledningskontorets skrivelse.

Medborgarförslag om att bygga nya varuhus/handelsytor och P-hus på Parkskolans parkering

2008/422

Ärendebeskrivning

Lars Sumner har i medborgarförslag från december 2008 föreslagit att kommunen bygger nya varuhus/handelsytor samt parkeringshus på Parkskolans parkering. Medborgarförslaget, som handläggs enligt rutinen att det ärendet ska slutbehandlas av kommunfullmäktige, har remitterats till tekniska nämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Ängelholms Näringsliv AB och dåvarande Cityföreningen. Remisstiden gick ut under hösten 2009.

Tekniska nämnden har avstått från att yttra sig. Detsamma gäller Ängelholms Näringsliv ochCityföreningen.

Stadsarkitektkontoret har i juni 2009 framfört att förslaget är intressant ur ett stadsbyggnadsperspektiv men att det finns frågor att utreda i en process för framtagande av ny detaljplan.

 Kultur- och fritidsnämnden har i maj 2009 ställt sig negativa till förslaget.

Tekniska kontoret har tillsammans med Ängelholms näringsliv sett över parkeringarna för centrum i Ängelholm. Eftersom parkering behövs för många olika kategorier; besökande, arbetstagare och boende, så har kontoret försökt att ta hänsyn till alla, så att centrum kan vara fortsatt attraktivt för alla grupper. Utredningen har bl. a. lett till att kommunfullmäktige 2010- 05-31 fattat beslut om ändrade principer för parkeringsavgifter (Dnr 2010/156).

Parkskolan, som inrymmer den kommunala musikskolan, har ingått i utredningen om kommunens kulturlokaler. Denna utredning pågår fortfarande. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2011-10-12 (Dnr 2009/168).

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2011-11-30.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att be om ursäkt för det försenade svaret

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till utredningar om parkering respektive kulturlokaler.

Ängelholms Järnvägsmuseum - yttrande över överklagande av avsiktsförklaring

2011/428

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2011-10-24 att Ängelholms kommun tar över huvudmannaskapet inklusive finansieringen för Järnvägsmuseets verksamhet i Ängelholm fr o m 2012-01-01 i enlighet med förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket.

Göran Bohm, Vejbystrand, har överklagat beslutet och anhållit att förvaltningsrätten undanröjer kommunfullmäktiges beslut. Motiveringen är att Järnvägsmuseet är av riksintresse och inte en angelägenhet för kommunen.

Kommunen har fått möjlighet att yttra sig i ärendet senast 2012-01-25 (efter begäran om anstånd). Kommunledningskontoret har upprätta förslag till yttrande där kommunen yrkar att överklagandet avslås och att kommunfullmäktiges beslut står fast.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2011-12-01.

Överklagande av Göran Bohm 2011-11-09.

Förslag till yttrande 2011-12-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till Förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

Uppdrag att utveckla kundtjänstfunktion (nuvarande Medborgarlinjen)

2010/391

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-06, § 311, att uppdra åt kommunledningskontoret att komma med förslag till en utvecklad kundtjänstfunktion, som ska innebära ”en väg in” till kommunen för medborgare, brukare och övriga intressenter av kommunens verksamheter och där samtliga förvaltningars verksamheter ska ingå.

Den utredning som därefter tagits fram i samråd med en referensgrupp, där varje förvaltning fått möjlighet att medverka skickades på remiss till samtliga nämnder, fackliga organisationer samt pensionärs- och handikappråden den 18 maj 2011 och med önskan om svar senast den 15 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2011-09-26 och beslutade att notera informationen, samt att remittera utredningen kring införande av kundtjänst/ kontaktcenter till barn- och utbildningsnämnden och räddningsnämnden för besvarande senast den 24 oktober 2011.

Kommunledningsgruppen har följt utredningen och behandlat ärendet vid tre tillfällen och ställer sig bakom förslaget till att inrätta en gemensam kundtjänst utifrån utredningens intentioner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att uppdra åt kommunledningskontoret att leda arbetet med införandet av den i utredningen beskrivna kundtjänstfunktionen som ska innebära ”en väg in” till kommunen för medborgare, brukare och övriga intressenter, där kommunens samtliga verksamheter skall ingå och som skall vara i drift den 15 februari 2013, samt

att uppdra åt samtliga förvaltningar att avsätta resurser för arbetet kring införandet av en kommungemensam kundtjänstfunktion.

att avrapportering ska ske till KSAU i maj och oktober 2012.

Pågatågsstationsläge, Barkåkra

2011/189

Ärendebeskrivning

Ängelholms kommun har sedan arbetet med ÖP 2004 diskuterat en pågatågsstation i Barkåkra. För att förtydliga placering och ställningstagande togs ett PM, daterat 6 april 2011, fram. Detta PM har använts som underlag för att välja huvudinriktning för en placering av Pågatågsstationen. Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut om att huvudinriktningen av placeringen av pågatågsstationen i Barkåkra ska vara vid viadukten över Skepparkroksvägen.

Samtidigt gavs tekniska nämnden i uppdrag att under hösten 2011 utreda geoteknik och grundvattenförhållanden på platsen för pågatågsstationens placering och medel avsattes i budget 2012 för projektering av en pågatågsstation i Barkåkra. Kommunstyrelsen tog den 10 augusti 2011 beslut om att uppdra åt byggnadsnämnden att pröva förutsättningarna för en pågatågsstation vid viadukten över Skepparkroksvägen i Barkåkra.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Att godkänna principutformning av pågatågsstation enligt ovan nämnda utredning.

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att initiera avtalsskrivning avseende finansiering och genomförande m m för pågatågsstation i Barkåkra.

Att godkänna kostnadsfördelningen mellan Skånetrafiken och Ängelholms kommun för signalomprojektering i Barkåkra, vilket ryms inom avsatt budget.

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med berörda parter.

Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Ängelholms kommun

2011/520

Ärendet utgår

Tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens uppföljning av policydokument och verksamheter 2012

2011/557

Ärendet bordläggs till KSAUs mars-sammanträde

Efterbehandlingsärende avseende gammal deponi i Rögle (för mer info se vårt diarium på engelholm.se)

2007/151

Ärendebeskrivning

På fastigheten Helsingborg Rögle 1:8 finns ett före detta lertag som under delar av 1960- och 1970-talen använts för hushålls- och industriavfall. Ängelholms kommun tecknade avtal med Rögle Tegelbruk och upplät i sin tur rätt att tippa avfall till Kattarps kommun (ingår numera i Helsingborgs kommun). Såvitt framgår av handlingar i Ängelholms kommun upphörde verksamheten 1973. Avfallet är övertäckt med massor av variernade kvalitet och mäktighet.

Fastigheten ägs numera av en privatperson.

Miljönämnden i Helsingborg är tillsynsmyndighet eftersom tippen ligger inom Helsingborgs geografiska område. Nämnden inledde ett ärende år 2007riktat både till Ängelholms och Helsingborgs kommuner. Utredning har gjorts och förslag till åtgärder och framtida kontrollprogram har tagits fram. Metoder som undersökts är avancerad täckning, avancerad dränering och urgrävning. Huvudalternativet innebär en kombination av täckning och dränering samt ett kontrollprogram. Åtgärderna uppskattas vara avslutade år 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna i ärendet redovisad konsultrapport, inkl. bilagor, till miljönämnden i Helsingborg som kommunens förslag till lämpliga åtgärder för den gamla deponin på Rögle 1:8 i Helsingborgs kommun.

Genomlysning av socialförvaltningens verksamhet

 2011/380

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har låtit göra en genomlysning av socialförvaltningens verksamheter med målet att beskriva ett nuläge och ge verksamhetsspecifika åtgärdsförslag. Syftet är att skapa ökad tydlighet, effektivitet och budget i balans för varje verksamhetsområde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för uppdraget utse en styrgrupp bestående av socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Liss Böcker (C), socialchef Sergio Garay och kommundirektör Jan-Inge Hansson.

att styrgruppen får i uppdrag att följa upp den av socialnämnden beslutade handlingsplanen, samt att återrapportering i ärendet ska ske december 2011 och juni 2012 .

Förslag till verksamhetsplan 2011-2014 för Skåne Nordväst

2011/524

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Skåne Nordväst samarbetar sedan 1996 genom samarbetsavtal. Syftet med samarbetet är att gynna tillväxt och utveckling i regionen. Samarbetet inom Skåne Nordväst bygger på att alla vinner, om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Alla har inte möjlighet att vara lika aktiva vid varje tillfälle, men det utgör inget hinder för de övrigas samarbete.

Detta är den fjärde verksamhetsplanen som Skåne Nordväst upprättar. I detta förslag till verksamhetsplan finns en vision som tar sin utgångspunkt i tidigare visioner, men som nu också betonar vikten av att Skåne Nordväst år 2020 upplevs som en sammanhängande stad.

Det följande materialet som utgör verksamhetsplanen för 2011-2014 är ett resultat av samarbetskommitténs seminarium på Valhall Park 14-15 april 2011. De fem områden som prioriterats i planen är Infrastruktur och samhällsplanering Utbildning, forskning och innovation Näringslivsutveckling Attraktiva arbetsgivare/HR-frågor (Human Resource) Kommunikation och förankring av samarbetet Verksamhetsplanen för 2011-2014 presenterades på kommunfullmäktiges sammanträde 2011- 11-14. Vision, mål och verksamhetsplan för åren 2007-2010 anmäldes till kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-28.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att med godkännande lägga verksamhetsplan 2011-2014 till handlingarna.

Kommunal drift av Vejbybadet

2011/559

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse daterad 2011-12-01 föreslagit upprustningsåtgärder på 2 260 000 kronor för att kunna driva Vejbybadet vidare i kommunal regi. En stor del av beloppet utgör åtgärder med anledning av föreläggande från miljökontoret.

Dessutom saknar kultur- och fritidsnämnden 250 tkr för den årliga driften av anläggningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

Att anslå 1,5 miljon kronor i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2012,

Att finansiering ska ske genom ökad belastning på rörelsekapitalet i motsvarande mån,

Att tilläggsbudgetera 250 00 kronor i kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2012,

Att finansiering ska ske genom minskning av årets resultat i motsvarande mån,

Att beakta det långsiktiga behovet av driftbudget för anläggningen, 250 000 årligen, i kultur och fritidsnämndens budgetram för 2013 och framåt,

Att konstatera att Vejbybadet avses överlåtas till AB Ängelholmshemskoncernen, vilket innebär att behovet av underhållsåtgärder 2013 belastar bolaget och debiteras kultur- och fritidsförvaltningen i form av en årlig hyra.

Betänktandet Spara i goda tider, för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 – yttrande

 2011/457

Ärendebeskrivning

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppgift att lämna förslag som förbättrar förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln och som inte förstärker konjunkturvariationer i samhället.

Utredningens analyser visar att det finns ett samband mellan konjunktursvängningar i ekonomin och utvecklingen av kommunsektorns finanser. Dessa samband är dock inte entydiga och inte heller särskilt starka. Utredaren föreslår i huvudsak två åtgärder för att minska kommunsektorns konjunkturkänslighet; införande av en statlig stabiliseringsfond som finansieras av sektorn samt flexiblare tillämpning av balanskravet genom en lokal resultatutjämningsreserv.

Utredaren lämnade sitt förslag i september och remissvaren ska vara finansdepartementet tillhanda senast den 13 januari 2012.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

-att ställa sig bakom Kommunförbundet Skånes remissvar i ärendet med följande tillägg:

1) att balanskravsresultatet inklusive justeringar avseende avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv inte ska ingå i resultaträkningen, utan vara en del i förvaltningsberättelsen. 

Serviceavgift till Ängelholms Näringsliv 2012

2011/562

Ärendebeskrivning                                                                                                                 

Ängelholms kommun betalar årligen serviceavgift till Ängelholms Näringsliv för att bolaget bedriver verksamhet för utveckling av näringsliv, turism, besöksnäring och handel. Serviceavgiftens storlek prövas i budgetprocessen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till överenskommelse för år 2012, omfattande 2 500 000 kronor.

I avtalet punkt 4.1 nämns att ersättning vid speciella insatser av bolaget kan lämnas. Under 2012 planeras ett antal arrangemang. Kommunledningskontoret har upprättat ett Tilläggsavtal.

I avtalet förbinder sig bolaget att vara huvudman för dessa arrangemang och att jobba med sponsring för att finansiera delar av kostnaderna för dessa. Bolaget accepterar även kommunens villkor att kultur- och fritidschefen leder och administrerar arbetet med arrangemangen.

Detta upplägg stämmer med den nyligen antagna Arrangemangs- och Marknadsföringsstrategin för kommunen där både kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och Ängelholms Näringsliv deltar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande.

Överenskommelse om serviceavgift 2012 till verksamheten vid Ängelholms Näringsliv AB.

Tilläggsavtal angående särskilda insatser under 2012.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet upprättad Överenskommelse respektive Tilläggsavtal.

Uppdrag från KF: tätortsvandringar i Skälderviken och Strövelstorp – Slutrapport

2011/558

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-24 § 208 att som svar på en motion från Centerpartiet, att såsom pilotprojekt genomföra tätortsvandringar i Strövelstorp och Skälderviken som ett led i den utökade medborgardialogen. En utökad kontakt med invånarna avses bidra till en mer genomtänkt, långsiktig och hållbar utveckling i hela vår kommun.

Beslutsunderlag

Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2011-11-03 med redogörelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna tekniska kontorets slutrapport 2011-11-03 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som redogörelse av genomfört uppdrag från kommunfullmäktige.

Detaljplaneuppdrag för Skörpinge /Rönnebodaområdet

2011/546

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att upprätta ett planprogram för området mellan Kungsgårdsleden och Höjapåfarten vid motorvägen. Det som varit pådrivande för planprogrammet är dels kommunala markförvärv, dels förfrågningar om byggnation från flera markägare. Planprogrammet är nu framme för redovisning i byggnadsnämnden. Inriktningen på tänkt byggnation är i första hand bostäder i form av villatomter för friliggande bebyggelse. Området mellan Skörpinge gamla skola och Kungsgårdsleden kan inte bebyggas samtidigt som nuvarande hästverksamhet pågår och det finns inget som tyder på att verksamheten ska upphöra. Området längs Rönnebodavägen kan däremot redan nu exploateras och det finns förutom kommunen flera markägare som vill planlägga. Ett detaljplanearbete bör påbörjas direkt efter planprogrammet på den mark där det finns exploateringsintressen. Kommunen är lämpligen beställare av detaljplanen och övriga intressenter bekostar detaljplanen tillsammans med övriga exploateringskostnader genom exploateringsavtal. En diskussion måste inledas med övriga intressenter före avgränsningen av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling den 24 november 2011

Byggnadsnämndens protokollsutdrag BN § 68/2011 med tillhörande karta

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att byggnadsnämnden får uppdrag att upprätta detaljplan kring Rönnebodavägen.

Detaljplan för del av kvarteret Falken, Ängelholms kommun – Utställning

 2010/496

Ärendebeskrivning

Detaljplanen avser kvarteret Falken i de centrala delarna av Ängelholm. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att fullfölja den påbörjade omgestaltningen av kvarteret Falken. Planerna innefattar bostadsbebyggelse mot Rönne å, med verksamheter i bottenvåningens strategiska lägen. Bostadsbebyggelsen får en höjd av 5-7 våningar med indragen vindsvåning och en souterrängvåning med innanför liggande parkering. Dessutom är avsikten att markplanet i den högre nivån ska omgestaltas samt i stor utsträckning undantas från biltrafik och parkering.

Även Vattengatans förlängning och å-promenaden inkluderas i planområdet, liksom en del av vattenområdet, för att göra det möjligt att anlägga brygga och bro.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 4 november-29 november 2010. Planbeskrivningen har sedan dess förtydligats avseende synpunkter från länsstyrelsen och miljönämnden. Även den nordligaste delen av Tåstorpsgatan inkluderas i planområdet och föreslås ingå i gemensamhetsanläggningen för tillfart till kvarterets fastigheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:

Att tillstyrka förslaget till utställningshandling avseende detaljplan för kvarteret Falken, Centrum, Ängelholms kommun

Att särskilt beakta ökande bullernivåer för Angela och nuvarande boende till följd av den nya stadsdelen

Tilläggsyrkande: Att bro till Sockerbruket ska ingå i detaljplanen (Votering 2 för 3 mot)

 

Detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:16, koloniområdet Fritiden, Fridhem, Ängelholms kommun – Samråd

 2011/540

Ärendebeskrivning

Detaljplanen avser fastigheten Ängelholm 5:16. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utökad byggrätt, allmänt tillgängligt rekreationsområde och utökade parkeringsmöjligheter. Befintliga kolonistugor i området har utvecklats från att vara små nätta stugor avsedda som komplementbyggnader till odlingen på lotten, till att idag mer vara mindre sommarhus. Detaljplanen syftar till att bevara områdets kolonikaraktär, genom att ge klarhet i vilka bestämmelser som gäller.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende detaljplan för fastigheten Ängelholm 5:16.

Planprogam för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen, Vejbystrand i Ängelholms kommun – yttrande

2011/530

Ärendebeskrivning

Syftet med planprogrammet är att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området samt att ge förutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner. Syftet med kommande detaljplaner är att pröva förutsättningarna för uppförande av småhusbebyggelse för bostadsändamål.

Programförslaget medger fyra exploateringsområden för småhus. Områdena begränsas i sin utbredning så att den obebyggda luckan mellan Magnarp och Björkhagen bevaras och så att landskapet behålls öppet och tillgängligt för friluftslivet. Tillgängligheten och trafiksäkerheten avses förbättras genom en ny gång- och cykelväg mellan Björkhagen och Magnarps skola. Kommunen har pekat ut område 1 som ett område som kan vara lämpligt för blandad kvartersbebyggelse, men markägaren har för närvarande inga planer på att bebygga området. Inom område 2 finns önskemål om att tillskapa 22 nya villatomter. I område 3 finns önskemål om att tillskapa 30-35 nya villatomter och i område 4 finns önskemål om att tillskapa 4 nya villatomter. All mark söder om Magnarps byaväg mellan Magnarp och Björkhagen, som inte ingår i föreslagna utbyggnadsområden, föreslås bevaras som ett friområde som undantas från ny bebyggelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende planprogram för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen.

Detaljplan Taktäckaren 6, Ängelholms kommun – Samråd

2011/553

Ärendebeskrivning

Detaljplanen avser Taktäckaren 6. Syftet med ändringen av detaljplanen är att, förutom handel med skrymmande varor, även tillåta handel med livsmedel. Planbestämmelsen kontor, ej hotell, bibehålls.

Planen handläggs med enkelt planförfarande med hänsyn till att planläggningen endast avser en formell ändring av nu gällande planbestämmelse med tillägg för handel med livsmedel, att fastigheten har en god trafikförsörjning och goda  arkeringsmöjligheter enligt gällande plan, att planerade byggnadsvolymer följer gällande planbestämmelse samt att fastigheten tidigare är obebyggd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: Att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende ändring av detaljplan för Taktäckaren 6.

Detaljplan för Karlslund 1, Ängelholms kommun – Samråd

2011/554

Ärendebeskrivning

Detaljplanen avser fastigheten Karlslund 1. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en användning av befintliga lokaler, förutom för handel och kontor, även för boende och vård.

Planen handläggs med enkelt planförförande med hänsyn till att planändring endast avser en formell ändring av nu gällande detaljplan med tillägg för bostadsändamål och vård, att fastigheten har en god trafikförsörjning och parkeringsmöjligheter, att befintlig byggnadsvolym avses användas samt att byggnaden sedan tidigare använts för handel, bank och kontor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: Att tillstyrka förslaget till ändring av detaljplan för Karlslund 1.

Sidan uppdaterad den 14 december 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?