Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter "Kommunens Kvalitet i Korthet", förkortat KKiK.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Ängelholms kommun är med i undersökningen. Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Så här läser du resultatet

Kommunernas resultatet delas in i tre grupper. Hur Ängelholms kommuns resultat är i jämförelse med övriga kommuner markeras genom att använda olika färger. 

grön punkt Bästa 25%

gul punkt  Mittersta 50%

röd punkt Sämsta 25%

 

Tillgänglighet

Mått nrDin kommuns tillgänglighet201320142015Riket 2015
1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? grön punkt 93%
grön punkt 94%
grön punkt 100% 84%
2 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? grön punkt 62%
gul punkt 43% gul punkt  46%  46%
3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? röd punkt 78%
grön punkt 93% grön punkt 100%  94% 
4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? röd punkt 26 gul punkt 45  gul punkt  47  50
5 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? röd punkt 35%
röd punkt 38% röd punkt 34%  65% 
6 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? gul punkt 17
gul punkt 16 gul punkt  29  23 
7 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? grön punkt 16 gul punkt 56  grön punkt 26  57 
8 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? röd punkt 24 röd punkt 21  röd punkt 22  16 

Samlade kommentarer från årsredovisningen 2015 - tillgänglighet: 
Det är enkelt att komma i kontakt med Ängelholms kommun. När du vill nå kommunen är kundtjänst din första kontakt som hjälper dig med de flesta frågorna direkt. För att ytterligare öka tillgängligheten har under året en chatt-funktion lanserats på kommunens webbplats. Chattfunktionen innebär att tillgängligheten ökat och särskilt för medborgare med vissa funktionshinder som har svårt att besöka eller ringa kan detta förenkla att komma i kontakt med kommunen.  Arbetet fortsätter för att öka svarsgraden när man ringer in och vill ha ett direkt svar på en enkel fråga.

I kommunen finns två meröppna bibliotek som har öppet varje dag hela året. Ytterligare två meröppna bibliotek planeras under 2016, i Vejbystrand och i Munka Ljungby. Genom meröppet kan låntagarna använda biblioteken inte bara till att låna böcker utan även få tillgång till lokaler och mötesplatser under kvällar och helger.

Kommunen uppfyller kvalitetsdeklarationen att erbjuda plats i förskola inom tre månader, men då är det inte säkert att man får sitt förstahandsval. Under 2015 öppnades en ny förskola i Hjärnarp och under 2016 ska plats för en ny förskola i centrum utredas.  

Fokus blir att se över samverkansformer för att uppnå ett mer samordnat och smidigare möte med kommunen och se över rutinen för medborgare som behöver ekonomiskt bistånd.

Tillbaka till resultat för Tillgänglighet

Trygghet

Mått nrTrygghetsaspekter i din kommun201320142015Riket 2015
9 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index)

ingen
data
gul punkt 58
gul punkt 57 60
10 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? gul punkt 12
gul punkt 17 gul punkt  15 15
11:1 Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? grön punkt 4,6
grön punkt 4,6 grön punkt 5,1  5,4
11:2 Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor?
grön punkt 4,6

-
 - 4,3

Samlade kommentarer från årsredovisningen 2015- trygghet: 

Nöjd-Region-Index (NRI) för samtliga 133 kommuner som deltog i undersökningen 2015 blev 60. NRI för Ängelholm är högre än genomsnittet. Betygsindex för Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder, Kommunikationer, Kommersiellt utbud är högre än genomsnittsresultet, medan Fritidsmöjligheter och Trygghet  lägre än genomsnittsresultatet.  För Ängelholms kommun är det främst förbättringar av faktorerna Bostäder och Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index enligt SCB:s analys. Träffpunkterna för äldre i Ängelholm arbetar aktivt för att skapa aktiviteter som efterfrågas av deras besökare. Samverkan sker med föreningslivet exempelvis i "Aktivitet förebygger" som syftar till att inkludera skolungdomar. Åldersgruppen 75-84 år har index 47 vad gäller trygghet, övriga åldersgrupper varierar från index 53-63.   Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".  

 

Delaktighet

Mått nrDin delaktiget och kommunens information201320142015Riket 2015
13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? grön punkt 86%
grön punkt 85% grön punkt 86% 80%
14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? grön punkt 61%
gul punkt 54% gul punkt 50% 55%
15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (index)
ingen
data
gul punkt 37 gul punkt 40  40

Samlade kommentarer från årsredovisningen 2015- delaktighet: 

Kommunen har ett antal fasta kommunfullmäktigeberedningar. Beredningarna ska utifrån kommunfullmäktiges uppdragsbeskrivning ta fram ett önskat framtida läge där medborgardialog används som arbetsmetod. Under året har beredningarna arbetat med frågor kring turistnäring, trafikutveckling, äldreomsorgens utveckling och föreningsstöd. Under 2015 har även en tillfällig beredning tillsatts för att titta på ett långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad. Beredningar har under året genomfört ett flertal medborgardialoger och träffat flera olika intressegrupper för att lyssna in olika synpunkter. 

Ett ungdomsfullmäktige finns i Ängelholms kommun med representanter från årskurs 7 i grundskolan till gymnasiets årskurs 3. Målet med ungdomsfullmäktige är att engagera Ängelholms ungdomar i den demokratiska processen och att ge ungdomarna möjlighet att uttrycka åsikter i frågor som ligger dem nära. Ungdomsfullmäktige har kommit igång bra och träffar kommunstyrelsens presidium regelbundet för ett ömsesidigt kunskapsutbyte och dialog.

Ängelholm har de senaste åren legat i Sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. I 2015 års mätning rankas Ängelholm som 16:e bäst i landet. Kraftsamling Ängelholm startade 2011 och är ett samarbetsprojekt mellan offentlig verksamhet, näringsliv och ideella verksamheter. Aktörer från dessa tre verksamhetsområden arbetar tillsammans för att utveckla Ängelholm. För att säkra en bredare delaktighet och fler samarbetsprojekt reviderades Kraftsamling Ängelholm i november 2015 till Kraftsamling 2.0. I Kraftsamling 2.0 ska fokus riktas mot områden där allas intressen sammanstrålar.  Under 2015 har partnerskapet bland annat arbetat med Ängelholms 500-års jubileum där en bred delaktighet har varit prioriterad. Partnerskapet har även påbörjat ett arbete för att bygga upp ett hållbart flyktingmottagande.  

 

Effektivitet

Mått nrDin kommuns effektivitet20142015Riket 2015
16 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? [kkr]
grön punkt 115 grön punkt
116 grön punkt
118 131
17A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? grön punkt 96%
grön punkt
95% grön punkt
97% 93%
17B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?
grön punkt 77%
gul punkt
72% gul punkt
74% 70% 
18 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet grön punkt 95%
grön punkt 91,6%  grön punkt  87,5%  85,2%
19 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 gul punkt 78%
röd punkt  69%   ingen
mätn. 
 75%
20 Kostnad per betygspoäng [kr]
röd punkt 324
gul punkt 351 gul punkt   367 375

21

Andelen elever som fullföljer gymnasie-utbildningen i kommunen  grön punkt 83,5%
grön punkt 82,6%  grön punkt 84,6%  78,6% 
22 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram [kkr/elev] grön punkt 15,85 grön punkt  17,2 grön punkt  15,9  25,8 
23 Indikatorer kvalitet särskilt boende (se bilaga)  gul punkt 64%
grön punkt  75% grön punkt  80%   66%
24  Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (ej jämförbart med föregående år, nu inklusive lokalkostnader) [kkr]
röd punkt ej jämför-bart:
919 exkl
  ej jämför-bart  röd punkt  875 808 
25 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende  grön punkt 87%
grön punkt  88%  gul punkt  85%  83% 
26 Indikatorer kvalitet hemtjänst (se bilaga)  grön punkt 76%
gul punkt 67%  grön punkt  79%   65%
27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (Avrundad data med ett års eftersläpning) [kkr] röd punkt 291 röd punkt  351  röd punkt  399  264 
28 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst  gul punkt 92%
gul punkt  91%  grön punkt  94%  91% 
29 Indikatorer kvalitet LSS grupp- och serviceboende (se bilaga)  gul punkt 82%
grön punkt  90% gul punkt  88%   82%
30 Andelen ungdomare som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning  röd punkt 62%
gul punkt  72%  gul punkt  75%  78% 

Samlade kommentarer från årsredovisningen 2015- effektivitet: 

Skolans resultat är bra överlag. Gymnasieskolan har tillsammans med Järnvägsskolan startat ett fjärde tekniskt år. 

Tidiga insatser för barn och unga har 2015 varit en prioriterad fråga. Elevhälsa, förskola, grundskola och socialtjänst har arbetat tillsammans för att identifiera vilka insatser som är nödvändiga att sätta in i ett tidigt skede för att ge barn och unga förutsättningar för en god hälsa och utveckling. Genom att använda folkhälsoenkäten, som visar de lokala förutsättningarna, har insatser gjorts där de som bäst behövs. Ett exempel är bildandet av en mottagning där unga som har problem med alkohol eller droger får ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Andelen brukare med hemtjänst är mycket nöjda med kommunens insatser, men året präglats av arbetet med att komma tillrätta med verksamhetens ekonomiska obalans.  Biståndsenheten för äldre börjar 2016 med ett nytt arbetssätt i syfte att dels få en budget i balans, både för hemtjänsten och för biståndsenheten, men även för att möta upp de krav som ställs på social dokumentation. Förändringen kommer att innebära mindre administration och detaljstyrning samt större påverkansmöjligheter för både de äldre och för omvårdnadspersonal. Implementering av IT-verktyg kommer göras successivt under 2016. Ett digitalt kvalitetsledningssystem har också implementerats som effektiviserar för chefer och medarbetare i att snabbare följa upp, åtgärda och utveckla kvaliteten i insatser. 

 

Samhällsutveckling

Mått nrDin kommun som samhällsutvecklare201320142015Riket 2015
31 Andelen förvärvsarbetare i kommunen
gul punkt 80,9%
gul punkt
80,7% gul punkt
80,9% 78,5%
32 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? grön punkt 2%
grön punkt
1,9% grön punkt
2,2% 4,2%
33 Hur många företag har startats per 1000 invånare i kommunen?
grön punkt 6,6%
gul punkt
5,2% grön punkt
6,2% 4,9%
34 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?
ingen
data 

ingen
data 
gul punkt  65  68
35 Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? [dgr] grön punkt 6
grön punkt
 6,9  grön punkt  7,9  10,5
36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?
gul punkt
39%
gul punkt 41% grön punkt  51% 39%

37

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?
ingen
data
röd punkt 25% 
ingen
data 
47%
38 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % gul punkt 29,6%
gul punkt 29,3% gul punkt  30,9% 33,5%
39 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?  röd punkt 3%
röd punkt  7% gul punkt  18%  25%
40 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? (index)

ingen
data
grön punkt 66 grön punkt  68  60

Samlade kommentarer från årsredovisningen 2015- samhällsutveckling: 

I Ängelholm är 7 % av befolkningen 80 år eller äldre vilket är högre än i riket (6 %) och Skåne (5,5 %). Det är således en högre andel äldre som behöver vård och omsorg i olika omfattning i Ängelholm. Huvuduppdrag Hälsa arbetar för att ligga i framkant när det gäller att ta tillvara på ny teknik och möjligheter att delta i olika innovationsprojekt. Ett innovationsprojekt som Ängelholms kommun deltar i är ett samarbetsprojekt med Philips AB och Region Skåne. Projektet syftar till att definiera ett eller flera lösningsförslag/projektförslag för att kunna uppnå specifika förbättringar för att man som äldre ska kunna bo kvar längre hemma. 

Ängelholms kommun är den enda kommun i Skåne och bland de få kommuner i Sverige som producerar i Nationell Patient Översikt (NPÖ). NPÖ är en sammanhållen patientjournal mellan landsting, primärvård och kommunen vilket ökar patientsäkerheten. Ängelholms kommun ingår även i projektet ParaVital, som är ett samarbetsprojekt med Lunds Universitet – LU Open, Matematikcenter, Datateknik, Min Doktor, Sigma Connectivity och Hälsostaden. Projektet syftar till att öka människors delaktighet i vårdprocessen genom att på ett enkelt och säkert sätt själva kunna mäta och se sina vitalparametrar, det vill säga blodtryck, puls, syresättning, hjärtrytm och andningsfrekvens.

En frisk befolkning med goda levnadsvillkor lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. Andelen öppet arbetslösa i kommunen  (16-64 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) är något lägre i Ängelholm jämfört med övriga Skåne och riket. Ytterligare en aspekt som speglar en kommuns välfärd är hur frisk kommunens invånare är. Även här uppvisar Ängelholm positiva siffror jämfört med övriga Skåne och riket och arbetet fortsätter med att fokusera på tidiga insatser inom skola, vård och omsorg.

Den upplevda tryggheten i Ängelholm ligger på ett index på 57. Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".  I statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) visar de tre senaste åren att totalt antal anmälda brott minskar i Ängelholm. År 2015 anmäldes preliminärt 4 066 brott till Polisen, Tullmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. År 2014 var antalet anmälda brott 4 108, år 2013 var antalet 4 242. Det ska dock noteras att antalet anmälda brott inte är detsamma som antalet faktiskt genomförda brott. 

Hushållsavfallet har minskat något under de senaste åren vilket är positivt. En ny avfallsplan 2015-2018 har antagits och sedan 2015 sköts avfallshantering och återvinning av NSR. Andelen ekologiska livsmedel har ökat rejält de senaste åren men andelen ska fortsatt öka.

Sidan granskad den 22 augusti 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?