Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vision för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun med bostadsbyggande och service

Beredningsprocessen
Bakgrund                     

Utanför Ängelholm finns flera tätorter som var och en är unika på sitt sätt. Vejbystrand, Hjärnarp, Strövelstorp, Munka Ljungby, Magnarp samt alla mindre byar.

För att göra dem mer attraktiva att bo och verka i är det viktigt att bostadsbyggande och service utvecklas.

Kommunfullmäktige gav i januari 2016 i uppdrag åt kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad att ta fram en vision för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun med bostadsbyggande och service.

Debatt

Den 24 april 2017 genomfördes en slutdebatt i kommunfullmäktige där förslag till rapport diskuterades. Webb-tv från slutdebatten hittar du här.

Slutrapport

Beredningens rapport godkändes i kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Det innebär att den överlämnas till kommunstyrelsen för vidare utredning med avseende på juridiska-, ekonomiska- och andra konsekvenser. Kommunstyrelsen ska sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder som krävs för att uppnå det som beredningens rapport beskriver.

Webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträde då rapporten godkändes hittar du här.

Beredningens slutrapport i sin helhet finnder du här.

Slutsatser

Beredningen har kommit fram till en rad åtgärder som kan stimulera utvecklingen av tätorterna. De presenteras i två kategorier: en kategori med åtgärder som kan genomföras på kort sikt samt en kategori med åtgärder som kräver större samordnade insatser. Med ”tätorter” nedan menas orterna Strövelstorp, Ausås, Munka-Ljungby, Össjö, Hjärnarp och Vejbystrand/Magnarp inklusive deras närmaste omnejd. Eftersom beredningens arbete är långsiktigt och strategiskt bör nedanstående åtgärder även beaktas i planeringen gällande befintliga och framtida tätorter.

Åtgärder på kort sikt

A. Ta fram tillväxtprogram för tätorterna samt de mindre byarna. Mycket information finns redan som kan användas.

B. Marknadsföring: Lyft fram information om kommunens tätorter mer. Tätorterna behöver synas och marknadsföras mer.

C. Kommunen ger ”byapeng” till tätorterna att själva råda över.

D. Mötesplatser – lokaleffektivitet: Använda de lokaler som redan finns på ett effektivare sätt.

E. Meröppna bibliotek på de orter som inte har det idag.

F. Enkla åtgärder: ta in synpunkter från de boende om vad som enkelt kan åtgärdas i tätorterna. Det kan vara underhåll av gator, CG-vägar, grönytor, skyltar, belysning, lekplatser m.m.

G. Kommunen ska via en e-panel genomföra medborgardialoger kring exempelvis kollektivtrafik, boende, m.m. 

Åtgärder på längre sikt

A.  Kommunen ska vara initiativtagare till att stimulera innovation, kreativitet och entreprenörskap. Kommunen kan ha olika roller och behöver inte vara enda aktören i ett projekt.

Det finns olika sätt att göra detta på:

- Skapa något liknande Sjöbo kommuns innovationscenter i Ängelholms kommun.

- Satsa på en samordningsfunktion i kommunen som ansvarar för landsbygdsfrågor.

­- Detaljplaner för områden i eller kring tätorterna ska skapa förutsättningar för företagsetableringar t.ex. etablering av kombinerat boende/mindre verksamhet.

­- Kommunen bör verka för att fler lediga verksamhetstomter skapas i närheten av tätorterna.

B. Satsa på bostadsbyggande för att skapa synergieffekter: Fler boende i tätorterna – större underlag för kollektivtrafik – mer kollektivtrafik – fler förskolor och skolor – fler företagsetableringar - fler arbetstillfällen.

­- Villkora byggande i staden med byggande på landsbygden

C. Kommunikationer:

­- Skapa förutsättningar för att alla medborgare i Ängelholms kommun ska få tillgång till bredband med hög hastighet år 2025.

­- Fler samt säkrare och tryggare GC-vägar i och mellan tätorterna.

­- Mer kollektivtrafik.  

­- Kommunen ska verka för en utökad tågtrafik med fler stationer inom kommunen.

­- Kommunen ska höja standarden på de busshållplatser kommunen ansvarar för.

­- Kommunen ska eftersträva att fördela resurserna för väghållning jämnt mellan Ängelholm och tätorterna.

D.  Kommunal service:

­- Kommunens underhåll och skötsel av grönområden, belysning m.m. måste vara likvärdig i tätorterna jämfört med i Ängelholm. 

E. Bygga och inrätta en förskola i Össjö.

F. Bygga och inrätta särskilt boende (vårdboende eller demensboende) eller trygghetsboende i Össjö och Ausås.

G. Inrätta/tillgängliggöra offentliga toaletter i tätorterna. Kanske kan drift skötas av en lokal förening?

Sidan uppdaterad den 12 januari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att förskolorna varje dag serverar 950 barn frukost, lunch och mellanmål?